ВКонтакте   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Звіт про наукову роботу КФ МАУП

Освітню та наукову діяльність КФ МАУП здійснює в умовах зростання конкуренції з боку як державних, так і недержавних закладів освіти. Однією з головних задач є створення гідної конкуренції іншим закладам освіти. Тому, наукова робота професорсько – викладацького складу, в першу чергу, повинна зосереджуватись на дослідженні найбільш актуальних соціальних, економічних, політичних, інформаційно – управлінських та екологічних проблем розвитку України. Основною метою наукової роботи в МАУП є підвищення якості навчального процесу, який оцінюється не тільки сумою знань, але й надбаними навичками соціальної взаємодії, співробітництва та порозуміння. Адже саме ці якості є запорукою керівних та інноваційних здібностей фахівця. Беручи до уваги цей факт, активізувались дослідження в напрямах використання інноваційних технологій в освіті, пошуку оптимальних методів і форм, призначених розвивати у студентів теоретичне мислення , здібності до наукових досліджень та культуру мови.

Враховуючи концептуальні зміни і тенденції, пріоритетним напрямком роботи КФ МАУП є модель підготовки соціально – правових кадрів в Україні  над яким працює педагогічний склад.

Зусилля викладачів спрямовані на :

  • Формування концептуальних засад підготовки фахівців;
  • Дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду;
  • Аналіз фактичного стану системи підготовки спеціалістів;
  • Чітке уявлення і класифікацію сучасних моделей, форм і методів самої практики соціальної роботи;
  • Власне педагогічний процес підготовки соціальних працівників;
  • Розробку теорій, концепцій, моделей і технологій, спрямованих на ефективне функціонування соціального працівника;
  • Розробку і реалізацію програм, що підвищують компетентність соціального працівника.

     У межах досліджуваної проблеми проведено конференції, науково – практичні семінари. За результатами дослідження опубліковано 5 навчально – методичних розробок, 3 навчальні програми, 9 тез та  матеріалів виступів на конференціях, 3 наукових статті ,захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Одним із важливих аспектів наукової роботи є зібрання науковців з метою обговорення суттєвих суспільних та наукових проблем, обміну думками та результатами досліджень. Було проведено на базі КФ МАУП конференції та семінари:

  • «Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття»;
  • «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищих та професійно-технічних закладах»
  • «Внесок наших земляків у розвиток світової культури»   

Для генерування суттєво нових науково-організаційних ідей акцент робиться на активізацію студентських і аспірантських наукових пошуків. У зв’язку з цим продовжена практика наукових конференцій та семінарів, публікації наукових робіт, заохочення молодих науковців до участі у конкурсах та олімпіадах.

Участь студентів КФ МАУП у наукових конференціях:

Студентські наукові конференції і круглі столи є вагомим чинником у вихованні майбутніх досвідчених фахівців , вчать виступати перед аудиторією, аргументувати власну точку зору.

Протягом року було підготовлено 5 науково – практичних конференцій та круглих столів : «Історія козацтва в славному сотенному місті Конотопі»; «Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття», «Конотопський край в роки національно визвольної війни українського народу», «Інноваційні технології економічного розвитку»     

Також протягом 2008 року студенти КФ МАУП брали активну участь у конференціях та круглих столах, що сприяє формуванню позитивного іміджу Конотопської філії у колі науковців як на території міста ,області, так і України.

Участь студентів у роботі студентського наукового товариства

Вже рік існує «Соціологічний центр досліджень»,така форма навчання дає змогу студентам оцінити значення отриманих знань та оволодіти технікою застосування їх на практиці. Студентами проведено 10 досліджень серед громадян м. Конотоп,  м. Ніжин з різних соціальних проблем «відношення громадян до цивільного шлюбу», « відношення до подорожчання проїзду у громадському транспорті» тощо . Результати досліджень публікуються  в районній газеті.

У процесі практики встановлюється діалог між соціальними службами і різними соціальними інститутами міста , що створює підґрунтя для введення нових елементів (технологій, діагностик, форм, методів) у роботу соціальних служб ; соціальні працівники, які працюють із студентами, беруть участь у корекції навчальних планів, програм, змісту окремих дисциплін, що сприяє  посиленню їх практичного спрямування.

Членами Студентського наукового товариства підготовлено 20 тез та матеріалів доповідей на конференціях та круглих столах.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)